Ubytovací poriadok a storno podmienky v PENZION D O R I ** | Penzión a Reštaurácia Dori

Ubytovací poriadok a storno podmienky v PENZION D O R I **

  1. REZERVÁCIA UBYTOVANIA:

Rezervácia ubytovania je možná prostredníctvom rezervačného formulára, e-mailom, listom, alebo telefonicky.

  1. NÁSTUP A REALIZÁCIA POBYTU:

Nástup na pobyt a ubytovanie je možný od 14:00 hod.

Penzión je nutné v deň odchodu uvoľniť do 11:00 hodín.

  1. PLATOBNÉ PODMIENKY:

Za potvrdenie záväznej rezervácie ubytovania a ostatných služieb (ďalej rezervácie) sa považuje zaplatenie 30% zálohy, alebo plnej ceny pobytu v termíne najneskôr do 7 pracovných dní od potvrdenia rezervácie. Doplatok 70% sa hradí pri nástupe na pobyt.

Ak záloha, alebo celá platba nebude uhradená a pripísaná v prospech daného účtu v stanovenom termíne, rezervácia sa k danému dátumu ruší.

Číslo účtu: SK0202000000003137647853

  1. PODMIENKY STORNOVANIA POBYTU :

7 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt alebo ak hosť nepríde, alebo predčasne odíde: 100% z ceny objednaných služieb.

8 – 13 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt: 50% z ceny objednaných služieb.

Viac ako 14 dní pred nástupom na pobyt je zrušenie objednaných služieb bez storno poplatku. Storno pobytu oznámi klient telefonicky:  +421 907 779 183

alebo písomne mailom : info@penziondori.sk

bukovska.andrea@gmail.com

Pri rezervácii kupónom je možné stornovať rezerváciu do 7 dni od zakúpenia kupónu. Zmenu rezervácie kupónom je možné urobiť minimálne 10 dni pred nástupom na pobyt. Zmena rezervácie termínu kupónom je možná 2 x .

  1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Pred odchodom z izby je hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá, zatvoriť okná, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepcii. (v reštaurácií pri bare)

V celom interiéri je fajčenie prísne zakázané okrem na to vyhradených priestorov. Pri porušení tohto zákazu sa stanovuje pokuta vo výške 50 eur.  Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých v izbe a ani v ostatných spoločenských priestoroch. V priestoroch reštaurácie nie je dovolené konzumovať alkoholické nápoje, ktoré neboli zakúpené v penzióne. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto. Domáce zvieratá sú povolené (len nato vyhradených izbách)

/psík , mačka / za poplatok.

 V čase od 22:00 – 06:00 hodín  je nočný pokoj, ktorý musia hostia dodržiavať. Za škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá hosť. Akékoľvek závady je hosť povinný nahlásiť na recepcii. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma recepcia prípadne vedenie penziónu. Poskytnuté osobné údaje zákazníka budú prevádzkovateľom spracovávané za účelom ponúkania služieb poskytovaných prevádzkovateľom a u cudzích štátnych príslušníkov tiež pre spracovávanie hlásenia o pobyte pre potreby cudzineckej polície. Penzión si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak zákazník porušuje záväzne podmienky pre pobyt, ak zákazník spôsobil výrazné poškodenia ubytovacieho zariadenia, alebo ak správanie zákazníka počas pobytu je neprístojné. Zároveň si penzión vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt zákazníkom, u ktorých už v minulosti došlo k takému správaniu. Zákazník potvrdením objednávky ( e-mailom, písomne. ) potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky všeobecných záväzných ubytovacích podmienok známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Hosť je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. V prípade, že ho poruší, má vedenie penziónu právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.

Ubytovací poriadok je platný od 01.01.2018