Projekt EÚ | Penzión a Reštaurácia Dori

Projekt EÚ

Súbory na stiahnutie:
Tlačová správa
Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk

 

eu-soc-fond

 

Názov projektu:
Nové služby CR v penzióne Dori

 

Názov Operačného programu:
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

Kód výzvy a ITMS kód projektu:
DOP2010-SIP005                                                                       ITMS: 27110230522

 

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity:
1. Podpora rastu zamestnanosti, 1.2. Podpora tvorby a udržania pracovných miest  prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov,  podnikov a podpory podnikania, Rámcová aktivita 1.2.4: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania

 

Miesto realizácie projektu:
Obec Diakovce/Nitriansky samosprávny kraj

 

Časový rámec realizácie projektu:
02.08.2010 – 31.05.2012

 

Predpokladaný koniec realizácie aktivít projektu:
02.08.2010 – 31.05.2012

 

Rozpočet projektu:
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu: 176 838,03 EUR
Výška  poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 167 996,13 EUR

 

Kontaktné údaje prijímateľa:
Peter Bukovský MIX – TEMPO
Diakovce 129, 925 81 Diakovce
Kontaktná osoba: Peter Bukovský
Tel.: 00421 908 066 489
Web: www.penziondori.skwww.doripanzio.szm.sk
E-mail: bukovska.andrea@gmail.com

 

Ciele projektu:
Cieľom projektu „Nové služby CR v penzióne Dori“ je vytvoriť podmienky pre vzdelávací proces, v rámci ktorého sa vytvorí priestor pre tvorbu nových pracovných miest.

 

Cieľové skupiny:
a)    SZČO – využívajúci poradenské služby pri podpore podnikania a podpore zamestnanosti, rozvíjajúci podnikanie a konkurencieschopnosť firmy v oblasti cestovného ruchu – 1 osoba
b)    Zamestnanci – 5 osôb, ktorí budú prijatí na novovytvorené pracovné miesta, pričom miesto výkonu práce uvedené v pracovnej zmluve je v súlade s teritoriálnou oprávnenosťou, ide predovšetkým o zamestnancov z radov:

    • záujemcov o zamestnanie,
    • znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, a to najmä absolventi vysokých a stredných škôl

 

Stručný opis projektu:1.   CieleVzdelávaním projektu „Nové služby CR v penzióne Dori“ sa zvýši kvalitu služieb v oblasti cestovného ruchu, poskytnúť novým zamestnancom penziónu Zora osvojiť si a uplatňovať nové, efektívne formy práce. Cieľom projektu je zvýšiť odbornosť a kvalitu služieb poskytovaných zamestnancami žiadateľa, efektívne rozvíjať vzájomnú spoluprácu a súčasne implementovať do praxe prvky, ktoré zabránia procesu možného prepúšťania v čase hospodárskej krízy.V rámci projektu pôjde o prípravu, zaškolenie, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov podniku v záujme zvýšenia ich teoretických a praktických zručností a pracovných návykov, najmä v nasledovných oblastiach:

  • zvyšovanie jazykových zručností,
  • rozširovanie psycho-sociálnych zručností,
  • zvyšovanie manažérskych zručností,
  • rozširovanie špecifických odborných zručností a kompetencií v nadväznosti na potreby pracovného miesta.

Cieľom projektu „Nové služby CR v penzióne Dori“ je vytvoriť podmienky pre vzdelávací proces, v rámci ktorého sa vytvorí priestor pre vytvorenie nových pracovných miest. Výsledkom tohto vzdelávacieho dialógu bude rozvinutá zručnosť zúčastnených, ktorí budú pripravení riešiť ekonomické, sociálne, kultúrne problémy regiónu, a súčasne budú vedieť navzájom komunikovať a hľadať spoločné riešenia pre seba, komunitu a región v oblasti cestovného ruchu.

Zmyslom projektu je zapojiť viac ako 5 nových zamestnancov do procesu vzdelávania, v rámci ktoréhoj získajú zručnosti v oblasti cestovného ruchu, hlavne v predaji produktov a služieb okolitého regiónu potrebných pre jeho rozvoj.

Mechanizmy vzdelávania implementované v rámci projektu „Nové služby CR v penzióne Dori“ zvýšia odbornosť a kvalitu služieb poskytovaných zamestnancami Petra Bukovského, pričom efektívne rozvinú vzájomnú spoluprácu medzi nimi.

  1. Plánované aktivity:
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity
Aktivita 1: Diagnostika pracovných a osobnostných kompetencií s vypracovaním posudku

08/2010

09/2010

Aktivita 2: Udržanie pracovných miest

10/2010

05/2012

Aktivita 3: Sebapoznávanie

10/2010

11/2010

Aktivita 4: Poznávanie iných

12/2010

01/2011

Aktivita 5: Interpersonálna a sociálna komunikácia manažéra

02/2011

03/2011

Aktivita 6: Konflikty, problematické situácie a metódy ich zvládania z pracovne pozície

04/2011

05/2011

Aktivita 7: Stres, syndróm vyhorenia a pracovná pozícia manažéra

06/2011

07/2011

Aktivita 8: Manažment času a vedenia porád

08/2011

09/2011

Aktivita 9: Budovanie tímu a tímová spolupráca

10/2011

11/2011

Aktivita 10: Marketing cestovného ruchu v destinácií Podunajská nížina

12/2011

01/2012

Aktivita 11: Manažment a marketing podnikov cestovného ruchu

02/2012

03/2012

Aktivita 12: Kongresové služby

04/2012

05/2012

Aktivita 13: Anglický jazyk pre pokročilých

04/2012

05/2012

Podporné aktivity
Riadenie projektu

08/2010

05/2012

Publicita a informovanosť

08/2010

05/2012

 

 

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované aktivity
Úvodná tlačová konferencia, PR servis – tvorba tlačovej správy so zverejnením 2x, tvorba inzerátu so zverejnením v zmysle manuálu príručky o publicite 2x, loga ESF, SIA 3x, zriadenie webstránky, perá s logom 100x, tričká s logom 10x, visačky s logom 10x, vlajky EÚ – SR 2x, banner 2x, záverečná tlačová konferencia.